Kåver & Mellin tillhandahåller tjänsten Miljöbyggnadssamordnare för så väl nylanserade manualversion 4.0 som tidigare 3.2. Så väl nyproduktion som ombyggnad, tillbyggnad och befintliga byggnader.

Det är idag mer vanligt än ovanligt att de större projekt vi jobbar med i vår vanliga roll som konstruktörer har som målsättning att miljöcertifieras, eller åtminstone jobba mot att uppfylla motsvarande krav även om objektet inte ska ansöka om en certifiering. Det vanligast förekommande miljöcertifieringssystemet i Sverige är Miljöbyggnad med över 1500 byggnader hittills certifierade. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

För att sammanställa och skicka in en certifiering rekommenderas starkt av SGBC att en certifierad Miljöbyggnadssamordnare leder detta arbete.

Miljöbyggnadssamordnarens roll är i stora drag att:

  • Sätta ramarna och målnivåer i projektet efter just det aktuella objektets förutsättningar
  • Säkerställa rätt kompentenser
  • Delegera delansvar för respektive indikator
  • Samordna loggboken för byggprodukter
  • Granska, sammanställa och samordna de underlag som de olika projektörerna och entreprenörerna tar fram
  • Sammanställa och skicka in ansökan för att erhålla preliminär certifiering

Samordning krävs sedan även för att förbereda byggherren inför den uppföljande verifieringen för att få behålla sin certifiering och plakett.

Kåver & Mellin utför även efter önskemål mängdning och klimatberäkningar (koldioxidekvivalenter) kopplat till det nya lagkravet för klimatdeklaration och den allt växande omfattningen av Miljöbyggnads indikator 4 Klimatpåverkan byggskede (tidigare indikator 15).

Kåver & Mellin har även diplomerade fuktsakkunniga för att leda arbetet med Miljöbyggnads indikator 5 Fukt (tidigare indikator 8 Fuktsäkerhet).

Kontakta Gustaf vid intresse för uppdrag inom dessa bitar eller andra miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer om hur det är att anlita oss.