Skyddsrums
sakkunnig

Det finns idag ca 65 000 skyddsrum i Sverige, 2/3 av dessa byggdes mellan 1950-1974. Upprustningen av byggnader som uppfördes vid den här tiden är i full gång och sannolikheten är stor att skyddsrum finns i byggnaden. För att undvika onödiga kostnader rekommenderas att ta in en skyddsrumssakkunnig tidigt i projektet för att se vilka möjligheter som finns. Om svårigheterna upptäcks redan i projekteringsfasen kan bra och kostnadseffektiva lösningar tas fram.

För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar m.m. har MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna framgår också vilka kontroller som behövs under utförandet. De åtgärder som påverkar det omslutande skalet, stommen, kräver ofta att en certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet utför kontrollerna.

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Detta krävs även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna.

Mer information finns i vår informationsbroschyr som du kan ladda ner här.

Certifierade skyddsrumssakkunniga enligt MSB

På Kåver & Mellin AB har vi idag fyra av MSB certifierade skyddsrumssakkunniga med behörighet K (kvalificerad). Våra skyddsrumssakkunniga är i grunden byggnadskonstruktörer och har lång erfarenhet av byggnadskonstruktion och byggteknik.

Har du funderingar kring skyddsrum kan du kontakta Daniel Björklind.

Vi kan i och med detta anlitas för alla uppdrag där det krävs sakkunnig expertis. Vi hjälper även till med projekteringen då detta krävs.

Några av de tjänster vi erbjuder:

  • Projektering och kontroll vid nyproduktion
  • Projektering och kontroll vid ombyggnation
  • Avvecklingsbesiktning
  • Skyddsrumsintyg
  • Skyddsrumsstatus
  • Skyddsrumsyttrande

Mer information angående skyddsrum hittar du på www.msb.se/skyddsrum