Verksamhetspolicy

Ledningssystemet infattande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och jämställdhet är en del av Kåver & Mellins vardag och skall ständigt vara i fokus för samtliga medarbetare inom företaget.

Vi har ett långsiktigt samarbete med flertalet beställare och andra konsulter, vårt mål är att utveckla och utöka detta samarbete. Detta för att alla intressenter ska se K&M som ett kvalitativt företag, där kunderna alltid kan förvänta sig en produkt som motsvarar eller överstiger deras förväntningar.

Vi arbetar efter filosofin att vi alltid ska kunna erbjuda de bästa tekniska lösningarna och skapa den mest kostnadseffektiva och miljövänliga produkten utifrån de krav och de kvalitets- och miljömål myndigheterna och våra beställare ställer. Vårt mål är att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av samhället genom att skapa konstruktioner som uppfyller dessa krav under hela sin livslängd.

Vår strävan är att våra beställare skall:

Känna att vi alltid levererar korrekta och produktionsvänliga handlingar i rätt tid.
Uppleva ett effektivt och smidigt samarbete med oss.
Vara så nöjda med vår utförda projektering att de återkommer med nya uppdrag.

Vi förbinder oss att:

  • Identifiera, värdera och möta de krav som ställs på oss inom miljöområdet.
  • Sträva efter att skapa en produkt som leder till en ekologisk hållbar utveckling av samhället, d.v.s. minimal miljöpåverkan genom begränsat nyttjande av naturresurser.
  • Skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta ett aktivt miljöansvar.
  • Minska vårt direkta ekologiska fotavtryck.
  • Föreskriva material godkända ur miljöhänseende och återvinningsbarhet.
  • Vid projekteringen tänka på arbetsmiljön för såväl de som uppför byggnaden som för de som ska verka eller bo i den.
  • Sträva efter att minimera energiåtgången, både under byggskedet och under förvaltningsskedet.
  • Samordna miljöarbete inom kontoret så att myndigheters- samt beställarens miljökrav uppfylls.
  • Skydda miljön inklusive förebyggande av förorening.

 

Vi vill ständigt förbättra vår organisation och utveckla oss, vilket sker genom utbildning, fortbildning och erfarenhetsåterföring. Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsförslag samt återkoppling från beställare.

Vi arbetar så att risken för olycksfall och tillbud undviks. Vid nya arbetsmoment och avvikelser utvärderar vi processerna, identifierar och hanterar risker så att vi förebygger och förutser dessa.

Vi strävar efter att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla.

Arbete med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöfrågor är en integrerad del av vår verksamhet och som stöd i arbetet finns vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Fastställd 2017-03-20