Kåver & Mellin har nu blivit ”fullvärdiga” medlemmar i Uppsala klimatprotokoll och dess fokusgrupp för klimatneutral byggnation och anläggning. Vi har sedan år 2020 deltagit i denna samt arbetsgruppen för betong, till en början mer i en roll av att se, reflektera och lära och kunna förmedla information vidare till organisationen, men ju längre tiden gått har vi blivit alltmer aktiva i gruppen och nu redo att ta nästa steg.

Medlemskapet kommer framöver innebära andra krav på återrapportering av förbättringsåtgärder för att minska klimatpåverkan från våra projekt, med siktet inställt på att bidra till klimatneutralitet i Uppsala senast år 2030.

Kåver & Mellin har i samband med detta antagit två utmaningar; D2 för att minska klimatpåverkan från betong samt utmaning D4 för att minska den totala klimatpåverkan i de projekt där vi deltar.

Fokus för oss som konsulter, vilka är beroende av beslut från byggherrar och entreprenörer, är dock först och främst att redovisa de koncept och lösningar vi erbjuder som bidrar till bättre resultat och att dela med oss av erfarenheter vi samlar på oss längs vägen och utbyta dessa med de andra medlemmarna.

K&M går därmed även officiellt med i arbetsgruppen för klimatberäkningar för att fortsatt ligga i framkant med detta och kunna erbjuda tjänster som rör klimatberäkningar i de byggnadsprojekten vi jobbar i.

Som konstruktörer i byggnadsprojekt finns ett flertal viktiga aspekter att beakta och belysa i så tidigt skede som möjligt som kan bidra till en lägre klimatpåverkan om det används på rätt sätt, givetvis utan att tumma på den tekniska prestandan och säkerheten, exempelvis:

  • Optimerade konstruktioner – Välja rätt konstruktionsmaterial på rätt plats och undvika onödig överdimensionering
  • Optimera betongrecepten som är aktuella i projektet – Rätt betong på rätt plats, i samråd med beställare och betongleverantörer
  • Grön betong – Skillnader mellan olika de alternativa bindemedlens egenskaper, styrkor och svagheter, påverkan på uttorkning och tidplaner
  • Bygga en flexibel stomme, då livslängden på konstruktionen vida överskrider livslängd på installationer och stomkomplettering samt planlösningar och användningsområden
  • Upplysa hur viktiga val i tidiga skeden, t.ex. val av golvbeläggning, kan ge stora konsekvenser vid senare receptframtagning och påverka tidplaner
  • Den mest klimatvänliga byggnaden är den som aldrig behöver byggas – Bevara och återbruka befintlig stomme där det är möjligt

Läs mer om när Anders från oss på Kåver & Mellin skrev på under Uppsala klimatprotokolls klimatavtal här.