Lidingö simhall

Placering: Stockholm

Simhall i Dalénum

Projektdeltagare

Beställare
Lidingö stad/ Cobab
Entreprenör
Cobab
Arkitekt
AoD Arkitektkontor
Projektledning
AoD Arkitektkontor

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
2900 m2
Antal huskroppar
1 st
Antal plan
3 st
Projektet innefattar
Badhus
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Programskede
Systemskede
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan mellan Lidingö Kommun och Cobab i Sverige AB.

Simhallsbyggnaden uppförs vid Dalénum i Lidingö kommun. Byggnaden utförs i tre plan med entré, friskvård, installations-, drift- och personalutrymmen i entreplan. På plan 1 ryms fortsatt entréhall, en 25-metersbassäng med hoppdel, en multibassäng och familjebad samt café och omklädningsrum. Och plan 2 innefattar ett fläktrum.

Om konstruktionen

Grundläggning utgörs av borrade stålrörspålar typ RD-pålar med fribärande bottenplatta av
betong med underliggande isolering. Hissgrop och andra gropar som ligger djupare än bottenplattan är försedda med heltäckande vattentätningsmembran av armerad HDPE-folie.

Klimatet i en simhall präglas av hög temperatur, klorider och framför allt vatten samt fuktig
luft. Detta ställer stora krav på byggnadsmaterialen och konstruktionslösningarna. För att
säkerställa en lång livslängd och minimera risken för fukt- och korrosionsskador utförs
simhallens stomme med homogena och oorganiska material.

Mellanbjälklaget utförs med platsgjuten betong. Bjälklaget bärs upp av ytterväggar,
innerväggar och betongpelare. I fuktkänsliga områden så som plager hålls spännvidderna
nere för att minska erforderlig sprickarmering.

Yttertakstomme ovan 25-metersbassäng utförs av STT/Ft-kassetter av prefabricerad betong.
Ovanpå dessa utförs kompakttak av ångspärr, PIR i varmasfalt och 2-lagstäckning av
tätskiktsmatta.

Övrigt tak utförs med överhöjda limträbalkar stabiliserade med trycksträvor och vindkryss som
leder de horisontella lasterna ner i betongstommen. Ovanpå balkarna ligger träullitskivor och
PIR med 2-lagstäckande tätskiktsmattor. Upplagen för balkarna utformas så att det enkelt kan göras tätt i klimatskalet vid mötet av vägg och tak. En del av taket är utfört av platsgjuten betong för att agera som en stabiliserande skiva. För att möjliggöra dragningar av kanaler från fläktrum till schakt är taket anslutande till betongdelen uppfört på ett större antal, men lägre, limträbalkar med vriden huvudriktning.

Bassängbottnar utgörs av platsgjuten vattentät betong och armeras för att minimera
sprickbildning. Plager och våtutrymmen utgörs också av platsgjuten vattentät betong.
Betongen i bassängerna och plagerna förses med ett enhetligt tätskiktsystem som ska hindra
klorider och aggressiva kemikalier från att tränga in i betongen och skada armeringen vilket
är en vanlig skadeorsak i simhallar. Bassänger och plager kring dessa är projekterade för att uppfylla de särskilda kraven enligt SS-EN 1992-3:2006.

Vår roll

Kåver & Mellin AB är anlitade av Cobab som projektets huvudkonstruktör. Kåver & Mellin AB har varit med i program-, system- och bygghandlingsskede och projekterat stomme i dess helhet samt klimatskal.

Bildgalleri

Fredrik Säfström

Uppdragsansvarig konstruktör - Fuktsakkunnig

fredrik.safstrom@k-m.se
018-430 41 03

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.